Akciové ponuky
 9-9-28100 38
34,08 € 42,60 €
 1-1-25443a
62,23 € 88,90 €
 81209H-1106
41,44 € 59,20 €
 734
61,64 € 102,74 €
 2405D 35
42,28 € 52,85 €
Výrobcovia / značky
Najpredávanejšie
Úvod Info Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov zákazníkov - všeobecné informácie.

 


Poskytnutie informácii dotknutej osobe pri získavaní jej osobných údajovInternetový obchod www.obuv-nissy.sk Vám ďakuje za prejavenú dôveru a zaväzuje sa, že vykoná všetky opatrenia a potrebné kroky aby bezpečne chránil Vami poskytnuté dáta, ktoré museli byť uvedené pre realizáciu Vašej objednávky. Firma Figuríny Sk s.r.o. všetky údaje získané od zákazníkov používa výhradne pre internú potrebu spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov poskytnuté v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru. Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. 

 

K Vašim osobným údajom pristupujeme citlivo a profesionálne, nakoľko Vaše súkromie považujeme za dôverné a nenarušiteľné:

 • Za žiadnych okolností prijaté dáta neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru). Ich uloženie je realizované v zabezpečenej databáze s autorizovaným prístupom.
 • Pracovníci, ktorí prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.

 

Aby sme boli schopní zabezpečiť služby na profesionálnej úrovni, s ktorými chceme, aby ste boli spokojní, potrebujeme niekoľko informácií.

 • Pri nákupe na www.obuv-nissy.sk nie je nutná registrácia, svoje údaje zadávate pri objednávke jednorázovo.
 • Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie Vašej objednávky (zoznam vyžadovaných údajov nájdete nižšie v rozpise činností)
 • Nezneužívame Vaše telefónne číslo pre marketingové účely, kontaktujeme Vás výhradne len v spojitosti s vybavením a doručením objednávky, prípadne reklamácie ak ste ju uplatnili.
 • Neposielame nevyžiadané e-maily. Vašu emailovú adresu používame k zaslaniu potvrdenia o prijatí objednávky, statusoch jej spracovania a expedície.

Bezpečné internetové bankovníctvo

 • Pri platení cez internet pomocou platobných systémov zadávate všetky svoje údaje na zabezpečených stránkach banky.
 • Neprichádzame do styku s Vašimi citlivými platobnými údajmi, dozvieme sa len prostredníctvom e-mailu alebo SMS o tom, či vaša transakcia bola úspešná alebo neúspešná.


Ochrana osobných údajov zákazníkov - podrobné informácie

Informácie podľa § 15 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov

 

1. Prevádzkovateľ internetového objednávkového systému www.obuv-nissy.sk je firma Figuríny Sk s.r.o.

IČO: 44 774 354, zapísané: v Obchodnom registri okresného súd Prešov, oddiel SRo, vložka č. 21605/P

 

Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou formulára pri objednaní tovaru v nákupnom košíku.

 

2. Sprostredkovateľ dopravy

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., so sídlom Lieskovská cesta 13, PSČ: 962 21 Lieskovec, 

Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi údaje: meno a priezvisko, adresu doručenia zásielky a telefónne číslo, mailovú adresu.

 

Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 26 631 124, Slovensko

Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi údaje: meno a priezvisko, adresu doručenia zásielky, telefónne číslo ( iba pri doručení balíka poštovým kuriérom ).


3. Zistenie spokojnosti s nákupom po dobu 10 dní od vykonania objednávky

Heureka.sk - Naspers OCS Czech Republic s. r. o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česko, IČ 02387727, DIČ CZ02387727

Pricemania.sk - Pricemania s.r.o., Priemyselná 1/A, 821 09 Bratislava, ICO 43860559, DIC: SK2022508048, Slovenska republika

 

4. Účel spracúvania osobných údajov

 • Uzatvorenia kúpnej zmluvy s kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu, ktorý sa nachádza na internetovej stránke www.obuv-nissy.sk
 • Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 písm.
 • Vedenie evidencie zákazníkov 
 • Evidencia objednávok pre riešenie prípadných reklamácii 
 • Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
 • Potvrdenie prijatia a akceptácie objednávky, platby za tovar, dodanie objednaného  tovaru - systémom e-shopu, telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty.
 • Zasielanie informačných elektronických novín, ak o túto službu prejaví zákazník záujem pri registrácii.
 • Zistenie spokojnosti zákazníkov s nákupom po dobu 10 dní od vykonania objednávky

 

5. Zoznam získavaných osobných údajov prostredníctvom objednávkového formulára

Spotrebiteľ: meno, priezvisko, adresa bydliska (mesto, ulica, číslo domu, PSČ), štát, e-mail, telefónne číslo

Firemné objednávky: názov firmy, adresa spoločnosti, telefón, email, štát, IČO, DIČ, IČ DPH

 

6. Nutnosť poskytnutia osobných údajov

Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nie je možné spracovať prijatú objednávku. Z tohto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

 

7. Poskytnutie údajov tretím stranám

Osobné údaje nie sú prevádzkovateľom poskytované žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru pre prepravné spoločnosti:

 • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., so sídlom Lieskovská cesta 13, PSČ: 962 21 Lieskovec, IČO: 36 624 942. Rozsah poskytovaných údajov - meno príjemcu, adresa doručenia, telefónne číslo, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku.
 • Slovenská pošta, a.s., IČO: 26 631 124. Rozsah poskytovaných údajov - meno príjemcu, adresa doručenia a celková cena  objednávky v prípade platby na dobierku.

Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná iná prepravná spoločnosť. Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej spoločnosti.

 

8. Zverejnenie údajov

Prevádzkovateľ Figuríny Sk s.r.o. získané osobné údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

 

9. Likvidácia osobných údajov

Prevádzkovateľ Figuríny Sk s.r.o. získané osobné údaje uchováva v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. kde archívne lehoty vychádzajú zo zákona č. 108/2002 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a zo zákona č. 431/2000 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Likvidácia údajov bude vykonaná v súlade s predpismi podľa platnej legislatívy SR. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim  predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

 

10. Práva a povinnosti dotknutej osoby

Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.  Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa vyžadovať:

 • Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
 • Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
 • Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
 • Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
 • Likvidáciu jej osobných údajov

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce z § 17 zákona č. 122/2013 Z.z. elektronickou poštou na našej elektronickej adrese info@obuv-nissy.sk písomne, alebo osobne na adrese prevádzky prevádzkovateľa: Figuríny Sk s.r.o., Železničná 1087/15, 058 01 Poprad. Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.

 

11.  Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. 

12.  Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

13. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

 

14.  Pravdivosť, správnosť a aktuálnosť osobných údajov

 • Za nepravdivosť osobných údajov poskytnutých prevádzkovateľovi zodpovedá dotknutá osoba, ktorá tieto osobné údaje poskytla  v zmysle § 16 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov
 • Správnosť a aktuálnosť osobných údajov zabezpečuje prevádzkovateľ.
 • Osobný údaj sa považuje za správny, kým sa nepreukáže opak.

 

15. Registrácia informačného systému e-shopu

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.obuv-nissy.sk, má informačný systém v ktorom spracúva osobné údaje klientov/zákazníkov registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov v zmysle zákona č.122/2013 Z.z.

 

 

Copyright 2016 - 2020 © obuv-nissy